Meer oor ons

Ons Kernwaardes

Gebed:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om `n gereëlde, persoonlike binnekamer-gebedslewe te boefen.

Die Bybel:

Ons glo dat dit God wil vir elke gelowige is om te streef daarna om die Woord van God te ken en uit te leef.

Getuienis:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om `n getuienis vir die evangelie uit te leef onder mense wat Jesus nog nie ken nie.

Diensbaarheid:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om met `n liefdevolle gesindheid `n gereëlde bedieningstaak binne die gemeente uit te leef.

Finansiële Ondersteuning:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om Sy Koninkryk met finansies te ondersteun, en ons onderskryf die beginsel van tiendegawe.

Lofprysing:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om getrou en gereeld die samekomste by te woon en deel te wees van die eenheid van aanbidding.

Getrouheid:

Ons glo dat dit God se wil vir elke gelowige is om getrou te streef na `n lewe wat getuig van dissipelskap.


Ons Leerstelling

Ons glo in `n almagtige, drie-enige God wat Skepper is van die hemele en die aarde.

Ons glo dat Jesus Christus God-die-Seun is. Ons glo dat Hy maagdelik verwek is, bedien het op die aarde, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die Hemel waarvandaan Hy weer sal terugkom om sy kerk te kom haal.

Ons glo in die Heilige Gees van God deur wie ons gewederbaar is en wat ons toerus met krag en gawes vir dienswerk.

Ons glo dat Jesus Christus die prys vir elke mens se sondes betaal het en dat elkeen wat Hom aanvaar en bely as Redder en Here gered word en die ewige lewe ontvang.Verder glo ons ook dat dit die verantwoordelikheid van elke gelowige is om Jesus gewilliglik deur die doopwater te volg.

Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is.

Ons glo dat die Huwelik God se wil vir liefdesverhoudings openbaar. Volgens die Bybel is die huwelik `n heilige instelling van God wat die verhouding van Jesus en sy kerk reflekteer, en in getrouheid tussen een man en een vrou uitgeleef moet word nadat `n huweliksverbond voor getuies gesluit is.

Ons glo in die Gemeente van die Nuwe Testament waarvan Jesus die grondvester en bouer is. Verder onderskryf ons die ampte van leierskap (in terme van ouderlinge en diakonale leiers) wat die Here in die gemeente gestel het om dit te stuur en te lei. Ons glo dat hierdie ampte gerespekteeren eerbiedig moet word.